Copyright © 2023. All Rights Reserved

Спечели винтоверт марка Ingersoll Rand с томболата на ЕРКОМТЕХ ЕООД! (ПРАВИЛА)

13 юни 2019
Спечели винтоверт марка Ingersoll Rand с томболата на ЕРКОМТЕХ ЕООД! (ПРАВИЛА)
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА за участие в играта
Организирана от „ЕРКОМТЕХ ЕООД”  („Организатор“)
Настоящите Правила за участие уреждат отношенията между Организатор от една страна и участниците в Играта от друга страна, както и условията за участие в нея.
1. ПЕРИОД НА ИГРАТА
Играта се провежда в периода 13.06.2019 г. до 30.06.2019 г. във Facebook страницата на https://www.facebook.com/AircomtechLtd.
2. ОРГАНИЗАТОРИ НА ИГРАТА
ЕРКОМТЕХ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204315077 със седалище гр. София, ул. „Велчо Атанасов” №19,  представлявано от Мирослав Димитров в качеството й на управител.
3. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА
Facebook страницата на https://www.facebook.com/AircomtechLtd.
Играта се организира и провежда на територията на Република България.
4.УЧАСТНИЦИ
4.1. Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно.
4.2. Ограничения за участие:
Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организаторите, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторите на Играта преустановяват участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторите на Играта самостоятелно преценяват дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
5. УЧАСТИЕ В ИГРАТА
5.1. Провеждането и участието в Играта „Спечели винтоверт марка Ingersoll Rand с томболата на ЕРКОМТЕХ ЕООД” се извършва в съответствие с настоящите Официални правила, Общите условия за ползване на сайта, както и Правилата за конфиденциалност и употреба на бисквитки.
5.2. Запознаването с Официалните правила е задължително условие за участие в Играта и участникът се задължава да ги спазва.
5.3. Участникът декларира, че е съгласен доброволно да предостави двете си имена при регистрацията си за участие в Играта, като е запознат, че личните му данни ще се ползват от Организаторите само и единствено за целите на провеждане на настоящата игра. Участникът е информиран, че по всяко време може да оттегли съгласието си чрез изпращане на лично съобщение във Facebook страницата https://www.facebook.com/pg/AircomtechLtd за дерегистрацията си за участие в Играта.
5.4. С включването си в Играта, участникът потвърждава, че приема правилата на Играта.
5.5. Участието се извършва посредством следния механизъм:
Всеки участник трябва:
- да се запознае с условията на играта;
- да хареса официалната страница на "ЕРКОМТЕХ ЕООД" във фейсбук
- да сподели публикацията за томболата „Спечели винтоверт марка Ingersoll Rand с томболата на ЕРКОМТЕХ ЕООД” на своята стена (публично)
6. НАГРАДИ
6.1. Всеки участник, харесал официалната страница на "ЕРКОМТЕХ ЕООД" във фейсбук и споделил публикацията за томболата „Спечели винтоверт марка Ingersoll Rand с томболата на ЕРКОМТЕХ ЕООД” на своята стена (публично) участва в томболата, която ще се проведе на 13.06.2019 г. и 30.06.2019 г. и в която ще бъде изтеглен печеливш участник за следната награда:
 • D1130EU-K2, CORDLESS 3/8" 12V DRILL/DRIVER с каталожен номер 47500116001
6.2. Печелившият участник за наградата, описана в т.6.1, ще бъде с пост във Facebook страницата https://www.facebook.com/AircomtechLtd на 01.07.19г.
7. ПОБЕДИТЕЛ:
7.1. Участникът , спечелил НАГРАДА от играта, ще бъдат обявен с във Facebook страницата https://www.facebook.com/AircomtechLtd
8. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ И ДОСТАВКА НА НАГРАДИТЕ:
8.1. Организаторът на Играта обявява победителитя, спечелил наградата в специална публикация на страницата https://www.facebook.com/AircomtechLtd.
8.2. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично победителя. Публично се счита постът, публикуван във Facebook канала на фирмата. Победителят, в случай че желае да получи спечелената награда, поема ангажимент да се свърже с Организаторите след публичното си уведомяване и да предостави своите данни за контакт, както и друга необходима информация за получаване на награда.
8.3. Получаване на награди:
 • Победителят ще бъде публикуван в специална публикация на страницата https://www.facebook.com/AircomtechLtd
 • След публикуването на името на победителя, в 15-дневен срок, Победителят трябва да се свърже с Организаторите на посочените телефон и/или електронен адрес и да предостави поисканата информация за контакт, за да се уточни как и къде ще получи наградата си. Ако Победителят не се свърже с Организаторите в рамките на 15 дни, губи правото да получи своята награда и Организаторът имат право да изберат друг участник, който да получи наградата.
 • Наградите се предават лично или чрез куриерска фирма (ако участникът избере този начин за получаване на наградата) на спечелилия участник в срок от три седмици след предоставяне на необходимата контактна информация от Победителя на Организатора.
 • При получаване на наградите, Победителят се идентифицират с лична карта.
 • За да получи наградата си, Победителят се съгласяват да предоставят следните данни на Организатора:
  • Адрес (в случай на избрана опция за доставка чрез куриер)
  • Три имена
  • Телефон за връзка
  • И-мейл адрес
 • Организаторът не носи отговорност спрямо Победител, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена.
 • С подаване на заявка за участие в Играта (харесване на официалната страница https://www.facebook.com/AircomtechLtd и споделяне на публикацията за томбола "Спечели винтоверт марка Ingersoll Rand с томболата на ЕРКОМТЕХ ЕООД"), всеки участник дава съгласие по отношение на личните данни, които предостави във връзка с играта. Доброволното предоставяне на лични данни от страна на участниците за целите на настоящата игра е необходимо условие за участие. Предприети са необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни. Организаторът полагат дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
 • Организаторът се задължават да не следят, редактират или разкриват никаква лична информация за Участника или за участието му в играта и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- са получили изричното съгласие на Участника при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Организатора за дейности, свързани с провеждане на играта;
- други, посочени в закона случаи;
- на куриер за извършване на доставка (когато тази опция е избрана от Победител).
 • Информацията по предходната алинея може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица единствено за посочените по-горе цели или други не забранени от закона цели.
 • Организаторът не носи отговорност и не дължат обезщетение на лице, чийто e-mail или профил в социална мрежа е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.
 • Личните данни на участниците се заличават след провеждане на Играта с изключение на данните на печелившият участник, който се съхранява за целите на счетоводната и данъчна отчетност в рамките на установения от закона срок – 5 години.
8.4. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници.
8.5. Организаторът не носи отговорност за:; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на този конкурс; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта; други форсмажорни обстоятелства.
9. ЛИЧНИ ДАННИ
9.1. ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ОТТЕГЛИ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ, КАТО ИЗПРАТИ ЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАШАТА ФЕЙСБУК СТРАНИЦА: https://www.facebook.com/AircomtechLtd
9.2. ОТТЕГЛЯНЕТО НА СЪГЛАСИЕТО НЕ ВЛИЯЕ НА ЗАКОННОСТТА НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ДО МОМЕНТА НА ОТТЕЛГЯНЕТО МУ.
9.3. ОТТЕГЛЯНЕТО НА СЪГЛАСИЕТО ЛИШАВА УЧАСТНИКЪТ ОТ ПОНАТАТЪШНО УЧАСТИЕ В ИГРАТА.
9.4. В СЛУЧАЙ ЧЕ ПОБЕДИТЕЛ ОТТЕГЛИ СЪГЛАСИЕТО СИ ПРЕДИ ДА Е ПОЛУЧИЛ НАГРАДАТА, ТОЙ ГУБИ ПРАВОТО СИ ВЪРХУ ТАЗИ НАГРАДА.
9.5. ПОБЕДИТЕЛ, КОЙТО ОТТЕГЛИ СЪГЛАСИЕТО СИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДАТА, СЛЕДВА ДА Е ИНФОРМИРАН, ЧЕ ДАННИТЕ МУ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ В ЗАКОНОВОУСТАНОВЕНИЯ 5 ГОДИШЕН СТОК ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ОТЧИТАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА НАГРАДА.
9.6. ВСЕКИ ЕДИН ПОБЕДИТЕЛ Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДОСТАВИ ДАННИТЕ ПО Т.8.3. (БУЛЕТ 5), КАТО ДАННИТЕ ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗА ВРЪЗКА С УЧАСТНИКА И ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА.
АДРЕС СЕ ПРЕДОСТАВЯ, АКО ПОБЕДИТЕЛЯТ ИЗБЕРЕ ДА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА СИ ЧРЕЗ ДОСТАВКА ОТ КУРИЕР. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ДАННИТЕ (ИМЕНА, АДРЕС И ТЕЛЕФОН) – ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА ЛИЦЕНЗИРАНИЯ КУРИЕР ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТАВКАТА.
НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ИЗБЕРЕ ОПЦИЯТА ЗА ДОСТАВКА ЧРЕЗ КУРИЕР, В СЛУЧАЙ ЧЕ ПОБЕДИТЕЛЯТ НЕ ЖЕЛАЕ ТОВА, В ТОЗИ СЛУЧАЙ НАГРАДАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ НАШИЯ ОФИС НА АДРЕС: гр.София, бул. "Ботевградско шосе" №260, ет1. office@aircomtech.net
В РАБОТНИ ДНИ В ЧАСОВЕТЕ ОТ 9:00 ДО 17:00 Ч.
9.7. ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ДАННИТЕ СИ, В ТОЗИ СЛУЧАЙ ГУБИ ПРАВОТО СИ ДА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА.
9.8. ДАННИТЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ЩЕ СЕ ПАЗЯТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ОТЧИТАНЕ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
9.9. ОРГАНИЗАТОРЪТ ПОЛАГА ДЪЛЖИМАТА ГРИЖА СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
9.10. ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА СЛЕДНИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ:
• ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ИЗТРИВАНЕ, ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО, ПРАВО ДА СЕ НАПРАВИ ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО ИЛИ ДА СЕ ПОИСКА ПРЕНОСИМОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (В РАМКИТЕ НА ПРЕДВИДЕНОТО В РЕГЛАМЕНТ ЕС №2016/679 И ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ).
• ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ОТТЕГЛИ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИТЕ СИ, КАТО В ТОЗИ СЛУЧАЙ ОТТЕГЛЯНЕТО НЕ ВЛИЯЕ НА ЗАКОННОСТТА НА ОБРАБОТВАНЕТО ДО МОМЕНТА НА ОТТЕГЛЯНЕТО НА СЪГЛАСИЕТО. АКО СЪГЛАСИЕТО БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ПРЕДИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДА – УЧАСТИЕТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО, СЪОТВЕТНО ПРАВОТО ВЪРХУ НАГРАДАТА СЕ ГУБИ. В СЛУЧАЙ ЧЕ СЪГЛАСИЕТО БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДАТА – ДАНИНТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБРАБОТВАНЕ САМО И ЕДИНСТВЕНО ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЧЕТОВОДНОТО И ДАНЪЧНО ОТЧИТАНЕ НА НАГРАДИТЕ.
• ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО, АКО СЧЕТЕ, ЧЕ ПРАВАТА МУ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ СА НАРУШЕНИ, ДА ПОДАДЕ ЖАЛБА ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (КЗЛД), СОФИЯ 1592, БУЛ. „ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” № 2, KZLD@CPDP.BG; 02/91-53-555.
10. ОБЩИ УСЛОВИЯ:
10.1. Организаторът определя Официалните правила на Играта едностранно и имат право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустановят реализацията й, както и да прекратят временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на обявяването им на страницата https://www.facebook.com/AircomtechLtd.
10.2. Всички участници дават своето съгласие за събиране, съхраняване и използване на произведеното от тях съдържание за целите на провеждането на Играта, ако такова е необходимо. Организаторите поемат задължението да спазват действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторите също така се задължават да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използват, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство. Организаторите се задължават да не предоставят на трети лица лични данни на участниците.
10.3. Замяната на наградите срещу парична стойност или други ползи е забранена.
10.4. Участниците са информирани, че всяка награда на стойност по-голяма от 100 лева е облагаема съгласно действащото законодателство и Организаторът ще извърши съответните действия, предвидени в действащото законодателство в тази връзка, в т.ч. деклариране, удържане, заплащане на дължими данъци.
10.5. МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС, В Т.Ч. ПО ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НИ: https://www.facebook.com/AircomtechLtd, НА ОФИЦИАЛНИТЕ НИ АДРЕС, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, КАКТО И НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: office@aircomtech.net.bg
11. СЪДЕБЕН СПОР
Всеки потенциален съдебен спор между Организатор на Играта и участниците в Играта ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния съд в гр. София.
12. ДЕЙСТВИЕ
Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на https://www.facebook.com/AircomtechLtd и действат през целия период на провеждане на играта.
НОВО акумулаторен ъглошлайф G5351M от Ingersoll Rand

Очаквайте в този месец новия продукт с марка Ingersoll Rand - акумулаторен ъглошлайф G5351M. Инструментът е съвместим с батериите на всички акумулаторни инструменти от серията, станала легендарна с възможностите си, IQV® 20V. Предлага се както в комплект със зарядно устройство и две батерии 20V, 5,6Ah, така и самостоятелно - за клиенти, вече притежаващи други инструменти Ingersoll Rand, окомплектовани със зарядно устройство и батерии.

прочети още
Автомобилен Салон София 2019г.

Изложение - инструменти за автосервиз и поддръжка Ingersoll Rand!

прочети още
Зимна кампания на ЕРКОМТЕХ!

Еркомтех ЕООД / Aircomtech Ltd. Публикувано от Борислав Димитров · 29 минути · Зимна кампания на ЕРКОМТЕХ! Всички налични инструменти #ingersollrand на склад са с 10% отстъпка и доставка до 48 часа! Разгледайте нашата обновена брошура тук. https://drive.google.com/file/d/1MB0IdecWVEtE39Z-_qg7CJewgZpseJ5s/view?fbclid=IwAR3_9pfa-dpJihdTFW0V28az0iMP_k9bqq9qdNW8td0U8NcxZ9YB3WX900o

прочети още